Logga in
För Boende i Hållsta

Naturreservat

I direkt anslutning till Hållsta ligger Ekeby naturreservat. Naturreservatet bildades 2011, delvis på mark som köpts av samfälligheten. Det går bra att besöka naturreservatet. Vid parkeringen vid sågen, längst in på Långsjövägen, finns en informationsskylt om området. På Länsstyrelsens webbplats finns en besökskarta och genom området går en uppmärkt stig.

Så här beskriver Länsstyrelsen området:

I Ekeby naturreservat är variationen av naturtyper stor, med allt från fuktiga granskogar med höga botaniska värden till sumpområden, branter och lavklädda hällmarker med knotiga tallar. I norra delen av reservatet växer till större delen ca 140-årig granskog med mossklädda bergväggar och mycket död ved. På hällmarkerna i hela reservatet står gammal tallskog. Där emellan finns en stor andel skog med gamla, grova tallar inträngda i medelålders granskog. Växter som bäckbräsma, trolldruva, grönpyrola, samt orkidéerna knärot och jungfru Marie nycklar finns i området. De flesta av de sällsynta arter som hittats är knutna till granskogen i den norra delen, även om man också funnit enstaka arter på asp och tall. Ett intressant fynd av svampen brandticka gjordes under 2011 i naturreservatet på en liggande, död gran. Brandticka är en svampart som i rödlistan betecknas som ”sårbar”, och lever i fuktiga granskogar som under lång tid varit orörda.

Läs mer om Ekeby naturreservatet och ladda ned besökskarta på Länsstyrelsens webbplats.

> Gå till Länsstyrelsens webbplats

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.